GPT-3  چیست؟

GPT-3 چیست؟

GPT-3 در واقعیت چیست؟ پس از ارایه GPT-2 در سال گذشته توسط OpenAI اکنون GPT-3 سریعترین چارچوب NLP با کد منبع باز را ارایه داد که امروز به عنوان GPT-3 شناخته می شود.

چهارشنبه 1 مرداد 1399
589

و اما GPT-3  چیست ؟

Displaying the benefits in terms of model accuracy and number of model parameters in various three shots.

نظر بدهید